Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus

Charakterystyka

 • Minimalny skład grupy realizującej studia (konsorcjum) to trzy uczelnie z trzech różnych krajów członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Turcji, państw Zachodnich Bałkanów oraz Szwajcarii. Dopuszcza się możliwość udziału w konsorcjum uczelni z tak zwanych krajów trzecich.

 • Europejskie studia magisterskie Erasmus Mundus to wysokiej jakości studia drugiego stopnia wspólnie opracowane i prowadzone przez uczelnie wchodzące w skład konsorcjum. Charakterystyczne cechy wspólnych studiów to między innymi:

  • wspólne kryteria naboru;
  • wspólne kryteria sprawdzania i potwierdzania osiągnięć;
  • uzyskanie (pod warunkiem ukończenia) wspólnego (joint degree), wielokrotnego (multiply degree) lub co najmniej podwójnego (double degree) dyplomu.

Warunkiem przyjęcia kandydata, który powinien być absolwentem studiów co najmniej pierwszego stopnia (tj. posiadać przynajmniej tytuł licencjata lub inżyniera) określa konsorcjum. Grupa uczelni realizujących wspólne studia decyduje także o wysokości opłat za naukę (czesne). Wspólne studia powinny być realizowane na podstawie porozumienia - umowy zaakceptowanej i podpisanej przez wszystkie uczelnie wchodzące w skład konsorcjum. Przed podpisaniem porozumienia o prowadzeniu wspólnych studiów konsorcjum powinno opracować merytoryczne założenia tego programu kształcenia.

 • Realizacja europejskich studiów magisterskich Erasmus Mundus jest związana z mobilnością. Student przyjęty na europejskie studia magisterskie Erasmus Mundus zrealizuje ich program w co najmniej dwóch uczelniach wchodzących w skład konsorcjum.

 • Program studiów - już realizowany lub w pełni przygotowany do wdrożenia w chwili składania wniosku do Komisji Europejskiej - ma teoretycznie zapewniać uzyskanie dyplomu studiów drugiego stopnia w każdej uczelni wchodzącej w skład konsorcjum. W przypadku Polski oznacza to konieczność spełnienia standardów kształcenia na odpowiednim kierunku studiów.

 • Zasady uznawania okresu studiów – uczelnie wchodzące w skład grupy realizującej wspólne studia wzajemnie uznają okresy studiów i punkty ECTS (sprawdzone efekty uczenia się) uzyskane przez studenta w innych uczelniach.

 • Zakończenie przez studenta europejskich studiów magisterskich Erasmus Mundus musi się wiązać z otrzymaniem wspólnego, podwójnego lub wielokrotnego dyplomu.

 • Europejskie studia magisterskie Erasmus Mundus powinny gwarantować studentowi kontakt z co najmniej dwoma językami europejskimi. Język wykładowy w poszczególnych uczelniach wchodzących w skład konsorcjum jest uzgadniany pomiędzy partnerami, przy czym język wykładowy nie musi być językiem oficjalnym danego kraju. Jeżeli studia są prowadzone tylko w jednym języku, student powinien mieć możliwość uczęszczania na kursy innego języka europejskiego.

 • Europejskie studia magisterskie Erasmus Mundus powinny umożliwiać zdobycie od 60 do 120 punktów ECTS (czyli trwać od 2 do 4 semestrów). Czas trwania ścieżki kształcenia studenta w poszczególnych uczelniach wchodzących w skład konsorcjum nie jest sztywno określony. Organizacja studiów powinna jednak umożliwiać studentowi zgromadzenie w każdej uczelni, w której odbędzie on pewien okres studiów co najmniej 30 punktów ECTS w przypadku studiów dwuletnich lub 20 punktów ECTS w przypadku studiów trwających jeden rok. Jeżeli w konsorcjum uczestniczy uczelnia z kraju spoza Unii Europejskiej student powinien mieć możliwość zdobycia 15 punktów ECTS lub zrealizowania jednego trymestru na uczelni pozaeuropejskiej.

Europejskie studia magisterskie, które uzyskają akceptację Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus Mundus i będą mogły być określane mianem “europejskich studiów magisterskich Erasmus Mundus” będą zobowiązane do zaoferowania pewnej liczby miejsc studentom z krajów trzecich i krajów UE. Liczby te będą określane dla kolejnych edycji programu w zaproszeniu do składania wniosków.

Studenci z krajów trzecich zakwalifikowani na europejskie studia magisterskie Erasmus Mundus będą mogli otrzymać stypendium z budżetu programu Erasmus Mundus na pokrycie kosztów kształcenia (czesnego) oraz kosztów podróży i utrzymania w Europie.

Studenci z krajów UE zakwalifikowani na europejskie studia magisterskie Erasmus Mundus będą mieli możliwość uzyskania stypendium z budżetu programu Erasmus Mundus na pokrycie kosztów kształcenia (czesnego) oraz kosztów utrzymania. Jednym z warunków otrzymania takiego stypendium jest obowiązek zrealizowania programu studiów w przynajmniej dwóch różnych krajach wchodzących w skład konsorcjum. Żaden z tych krajów nie może być krajem, w którym student uzyskał dyplom uprawniający go do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Europejskie studia magisterskie Erasmus Mundus muszą mieć przejrzyste zasady naboru kandydatów, a dostępna powszechnie informacja na temat programu i organizacji studiów, warunków rekrutacji, zasad odpłatności itp. będzie istotnym elementem oceny jakości projektu.

Wysokość dofinansowania dla konsorcjum

Europejskie studia magisterskie Erasmus Mundus, które uzyskają akceptację Komisji Europejskiej otrzymają roczne dofinansowanie w wysokości 30.000 euro na konsorcjum. Ta zryczałtowana kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów promocji studiów na świecie oraz koszty operacyjne związane z prowadzeniem studiów. Maksymalny czas finansowania projektu to 5 lat. O sposobie wykorzystania dofinansowania decyduje konsorcjum.

Sposób wnioskowania

Wnioski o europejskie studia magisterskie Erasmus Mundus należy składać do Komisji Europejskiej. Wniosek składany jest przez koordynatora w imieniu całego konsorcjum.

Informacje o formularzu wniosków można uzyskać na stronie Agencji Wykonawczej.

Doskonałą formą przygotowania do europejskich studiów magisterskich Erasmus Mundus może być realizacja projektu typu Curriculum Development prowadzącego do wdrożenia studiów "joint degree" w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

Kryteria oceny

Za selekcję i ocenę wniosków odpowiada Komisja Europejska. Ocena merytoryczna jest powierzona ekspertom zewnętrznym reprezentującym odpowiednią dziedzinę akademicką.

Ocena dokonana przez ekspertów akademickich jest konsultowana z krajowymi biurami programu w kraju zaangażowanym w dany projekt, a następnie weryfikowana przez Komitet Selekcyjny i kierowana do akceptacji Komitetu Programu. Ten z kolei formułuje oficjalną opinię o wynikach oceny i selekcji, by później przesłać ją do akceptacji i ogłoszenia przez Komisję Europejską.

Ocena dokonywana przez ekspertów akademickich obejmuje:

A. Jakość europejskich studiów magisterskich Erasmus Mundus. Ocena merytoryczna będzie odnosiła się do:

 • jakości wspólnych studiów realizowanych przez konsorcjum w porównaniu z innymi studiami istniejącymi na poziomie krajowym i międzynarodowym, w zakresie tej samej tematyki (dyscypliny akademickiej/ zagadnienia interdyscyplinarnego);
 • składu konsorcjum i jego doświadczenia umożliwiającego osiągnięcie celów stawianych we wspólnym programie studiów oraz doświadczenia kadry akademickiej tworzącej wspólne studia;
 • zintegrowania praktyk/badań naukowych z programem studiów i jego powiązań z sektorem przemysłowym czy środowiskiem biznesowym (tam gdzie może miec to miejsce);
 • jakości spodziewanych efektów uczenia się (learning outcomes) i nabytych kompetencji (acquired competencies);

B. Integracja wspólnego programu. Ocena będzie odnosiła się do:

 • stopnia zintegrowania studiów i wzajemnej pełnej uznawalności pomiędzy poszczególnymi uczelniami wchodzącymi w skład konsorcjum;
 • wdrożonych mechanizmów oceny jakości kształcenia, mechanizmów związanych z transferem i uznawaniem punktów ECTS (zgodnie z legislacją każdego kraju reprezentowanego w konsorcjum), uznawalności akademickiej związanej z mobilnością oraz wydawanie Suplementu do Dyplomu;
 • stosowania wspólnych procedur i standardów dotyczących przyjmowania wniosków od kandydatów (studentów/wykładowców) z krajów trzecich, oceny tych wniosków, kryteriów przyjęcia na studia, zaplanowania ścieżek kształcenia stypendystów, zarządzania finansowego stypendiami;
 • rodzaju wydawanego dyplomu, przy czym programy prowadzące do uzyskania wspólnego dyplomu będą promowane
 • wydawania przez konsorcjum suplementu do dyplomu

C. Zarządzanie programem, metody promocji i zapewnienie ciągłości funkcjonowania studiów. Ocena będzie się odnosiła do:

 • jakości mechanizmów współpracy w ramach konsorcjum (poziom instytucjonalizacji, istnienie umowy o współpracy między partnerami konsorcjum, regularność spotkań, jasno zdefiniowana rola partnerów, etc.);
 • zapewnienia odpowiedniego poziomu finansowania i zasobów ludzkich do prowadzenia wspólnych studiów programu Erasmus Mundus;
 • zagwarantowania skutecznego przekazywania informacji o studiach potencjalnym beneficjentom z krajów trzecich oraz do metody promocji studiów;
 • planów związanych z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania studiów;
 • dodatkowych źródeł finansowania gwarantujących wdrożenie i realizację programu wspólnych studiów.

D. Warunki oferowane studentom przyjetym na wspólne studia. Ocena będzie się odnosiła do:

 • umowy zawieranej ze studentami, która będzie jasno definiowała wzajemne prawa i obowiązki;
 • zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi stypendystów, w szczególności z krajów trzecich (powołanie komórki administracyjnej do opieki nad stypendystami, zapewnienie zakwaterowania i przygotowania językowego oraz integracji z lokalnym środowiskiem akademickim, a także pomoc w zakresie procedur wizowych i związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym);
 • zastosowanej polityki językowej, to znaczy używania i/lub nauczania co najmniej dwóch języków europejskich;
 • integracji studentów wspólnych studiów, czyli możliwości tworzenia przez studentów forów współpracy w postaci tworzenia stowarzyszeń absolwentów, itp.

E. Zapewnienie jakości kształcenia i ewaluacja wspólnych studiów. Ocena będzie się odnosiła do:

 • mechanizmów stałego monitorowania jakości kształcenia oraz jakości zarządzania wspólnymi studiami;
 • mechanizmów wewnętrznej i zewnętrznej oceny jakości studiów, łącznie z uwzględnianiem opinii studentów zakwalifikowanych na studia;
 • polityki równego traktowania uwzględniającego potrzeby studentów defaworyzowanych ze względu na płeć, sytuację ekonomiczną, religię, itp.

Komentarze odnoszące się do oceny dokonanej przez ekspertów akademickich są udostępniane wnioskującym.

Doskonałą formą przygotowania do europejskich studiów magisterskich Erasmus Mundus może być realizacja projektu typu Curriculum Development prowadzącego do wdrożenia studiów typu "joint degree" w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.