Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Informacje dla studenta

A. Akcja 1 – Europejskie studia magisterskie i doktoranckie

Oferta adresowana do absolwentów studiów co najmniej pierwszego stopnia. Polscy obywatele mogą ubiegać się o przyjęcie na Europejskie Studia Erasmus Mundus na takich samych zasadach jak pozostali krajów Unii Europejskiej. Wykaz studiów drugiego i trzeciego stopnia, zatwierdzonych przez Komisję Europejską jako europejskie studia magisterskie/doktoranckie Erasmus Mundus jest dostępny na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

W celu ubiegania się o przyjęcie na te studia należy przede wszystkim zapoznać się z warunkami przyjęcia na studia, którymi jest się zainteresowanym (sprawdzając opis programu studiów dostępny na stornie internetowej – patrz informacja w poprzednim akapicie).

Skoro są to studia drugiego stopnia, to warunkiem przyjęcia w każdym przypadku będzie posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (w Polsce: posiadanie tytułu licencja/ inżyniera). Dalsze warunki przyjęcia (studia ukończone na konkretnym kierunku studiów, średnia ocen, wykaz przedmiotów zrealizowanych w ramach dotychczasowego kształcenia) są już zależne od konkretnego programu studiów, których ukończenie powinno wyposażyć absolwenta w określone w opisie programu kształcenia kompetencje.

Opis studiów powinien też zawierać informacje o wysokości opłat za studia oraz o możliwościach ubiegania się o wsparcie finansowane oferowane czy to z budżetu programu Erasmus Mundus, czy to przez samo konsorcjum lub niektóre uczelnie wchodzące w jego skład, czy to przez sponsorów zewnętrznych. Stypendia, które mogą być wypłacane z budżetu programu Erasmus Mundus są przyznawane na zasadzie konkursowej. Przyjęcie na studia Mundusowe nie oznacza automatycznie przyznania stypendium, z którego będzie można opłacić koszty nauki i pokryć koszty utrzymania.

Warunkiem ubiegania się o stypendium, o którym mowa powyżej jest rozpoczęcie studiów Mundusowych w kraju innym niż ten, w którym uzyskało się dyplom uprawniający do rozpoczęcia kolejnego cyklu studiów. Bliższe informacje na temat procedury ubiegania się o stypendium dostępne są na stronie opisującej warunki przyjęcia i studiowania określonych studiów Mundusowych.

Kryteria decydujące o przyznaniu stypendium z budżetu programu Erasmus Mundus europejskim studentom przyjętym przez konsorcjum na te studia określa konsorcjum. Ani FRSE (pełniąca rolę krajowego biura programu Erasmus Mundus) ani żadna inna instytucja w Polsce nie przyznaje stypendiów umożliwiających częściowe lub całkowite: a) pokrycie kosztów czesnego określonego przez konsorcjum oferujące studia Mundusowe b) pokrycie kosztów podróży i utrzymania wiążących się z wyjazdem do krajów – partnerów konsorcjum oferującego studia Mundusowe.

B. Akcja 2 – partnerstwo tworzone w celu realizacji mobilności pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz tzw. krajami trzecimi (dawny program Erasmus Mundus External Cooperation Window)

Oferta adresowana JEDYNIE do studentów uczelni wchodzących w skład grupy partnerskiej.

Wszyscy studenci uczelni uczestniczącej w projekcie partnerskim, którzy spełniają kryteria rekrutacji określone przez uczelnię, mają prawo ubiegać się o stypendium z budżetu programu Akcji 2 programu Erasmus Mundus pozwalające na pokrycie kosztów podróży i utrzymania związanych ze zrealizowaniem części programu studiów na uczelni partnerskiej w tzw. kraju trzecim.

Informacja, czy uczelnia jest partnerem w projekcie powinna być dostępna w dziale współpracy z zagranicą danej uczelni. Jeżeli uczelnia jest członkiem grupy realizującej projekt partnerski, powinna udzielić szczegółowych informacji odnośnie czasu trwania wyjazdu, wysokości stypendium oraz terminów i kryteriów rekrutacji.

Oferta wyjazdowa (kraje docelowe i uczelnie partnerskie) są uzależnione od rodzaju partnerstwa. Rodzaje partnerstw odnoszą się zwykle do poszczególnych obszarów geograficznych (np. kraje Azji i Pacyfiku, Rosja, kraje Ameryki Łacińskiej, itp.).

Studenci uczelni nie uczestniczącej w żadnym projekcie partnerskim nie mają możliwości ubiegania się o stypendium Komisji Europejskiej na sfinansowanie wyjazdu na część studiów do kraju trzeciego.

Jak ubiegać się o stypendium?

(http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/scholarships_students_a...)