Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Jak przygotować wspólne studia Mundusowe

Zalecany sposób postępowania uczelni zamierzającej przystąpić do konsorcjum realizującego wspólne studia zgodne z założeniami programu Erasmus Mundus:

A. Studia drugiego stopnia (Erasmus Mundus Master Course).

  1. Uzgodnienie zawartości merytorycznej (plan i program studiów wraz ze wskazaniem miejsca realizacji bloków zajęć/ przedmiotów przez studenta oraz uczelni odpowiedzialnej za ich realizację, efekty uczenia się przypisane do poszczególnych jednostek dydaktycznych (kursu/ modułu) oraz do całego programu studiów.

  2. Podjęcie decyzji, jakiemu kierunkowi studiów z listy kierunków oferowanych przez uczelnię odpowiada program wspólnych studiów lub podjęcie decyzji o powołaniu nowego kierunku zgodnie z procedurą obowiązującą na uczelni.

  3. Podpisanie porozumienia z uczelniami, z którymi będą prowadzone wspólne studia, o czym mówi urt.168 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”.

  4. Przyjęcie przez odpowiednie władze wydziału/uczelni uchwały akceptującej utworzenie programu studiów zgodnego z ustaleniami partnerów konsorcjum oraz gwarantującego otrzymanie przez studenta (zarówno polskiego, jak i zagranicznego) dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia polskiej uczelni na określonym kierunku studiów prowadzonych przez wydział/uczelnię.

  5. Podjęcie decyzji o obowiązującej uczestników "studiów Mundusowych" dokumentacji związanej z przebiegiem studiów (studenci ci w różnych okresach będą przebywali w różnych uczelniach).

  6. Przygotowanie regulaminu "studiów Mundusowych" niestojącego w sprzeczności z regulaminem studiów w danej polskiej uczelni, uwzględniającego zasady wzajemnego uznawania i przenoszenia osiągnięć studentów pomiędzy uczelniami wchodzącymi w skład konsorcjum.

B. Studia trzeciego stopnia (Erasmus Mundus Joint Doctorates)

Studia takie mogą prowadzić jednostki organizacyjne uczelni lub instytuty badawcze mające uprawnienia do prowadzenia studiów doktoranckich w danej dyscyplinie akademickiej oraz nadawania stopnia naukowego doktora w danej dyscyplinie naukowej.

Wszystkie etapy postępowania odnoszące się do studiów drugiego stopnia mają zastosowanie także do studiów doktoranckich zgodnych z założeniami programu Erasmus Mundus.

Uwaga! Studia (zarówno drugiego, jak i trzeciego stopnia), które spełniają wymagania programu Erasmus Mundus i będą ubiegać się o akceptację Komisji Europejskiej oraz uzyskanie statusu studiów Mundusowych, powinny być już wdrożone lub w pełni przygotowane do wdrożenia w chwili złożenia wniosku do programu Erasmus Mundus.

Zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (dz.u. z 2005 r. nr 164 poz. 1365 ze późn. zm.) uczelnie polskie przystępujące do realizacji wspólnych studiów w programie Erasmus Mundus (jako partner lub koordynator) mogą deklarować wydawanie wspólnego dyplomu w porozumieniu z innymi jednostkami realizującymi wspólny program kształcenia. Aktem wykonawczym regulującym formę i zawartość wspólnego dyplomu jest Rozporządzenie MNiSW z 1.09.2011 (dz.u. z 2011 nr 196, poz. 1167).