Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Wspólne studia doktoranckie Erasmus Mundus

Charakterystyka

Europejskie studia doktoranckie Erasmus Mundus to studia trzeciego stopnia, które będą przygotowane i realizowane wspólnie przez grupę uczelni (lub instytucji naukowych/ badawczych uprawnionych do prowadzenia studiów doktoranckich oraz nadawania stopnia naukowego doktora) pochodzących z krajów uczestniczących w programie Erasmus Mundus.

Wszystkie zasady programu odnoszące się do wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus mają również zastosowanie przy tworzeniu europejskich studiów doktoranckich Erasmus Mundus.

 • Minimalny skład grupy realizującej studia (konsorcjum) to trzy uczelnie z trzech różnych krajów członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Turcji, państw Zachodnich Bałkanów , Szwajcarii. Dopuszcza się możliwość udziału w konsorcjum uczelni z tak zwanych krajów trzecich.

 • Europejskie studia doktoranckie Erasmus Mundus powinny charakteryzować się wysoką jakością i innowacyjnością. Istotne są również wartości wynikające ze wspólnego prowadzenia tych studiów przez kilka ośrodków z różnych krajów. Należy przy tym pamiętać, że studia te powinny mieć wyodrębniony program kształcenia, a w roli „instytucji” przyjmującej na studia i decydującej o wyborze kandydatów występuje konsorcjum, a nie pojedyncza uczelnia. W związku z tym charakterystycznymi cechami uczelni biroących udział w programie są między innymi:

  o wspólne kryteria naboru;

  o wspólne kryteria sprawdzania i potwierdzania osiągnięć;

  o uzyskanie (pod warunkiem ukończenia studiów zgodnie z ich regulaminem) wspólnego (joint degree), wielokrotnego (multiply degree) lub co najmniej podwójnego (double degree) dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora.

 • Europejskie studia doktoranckie Erasmus Mundus powinny trwać maksymalnie 4 lata.

 • Konsorcjum prowadzące europejskie studia doktoranckie powinno oferować doktorantom takie same warunki odbywania praktyki/prowadzenia zajęć czy podejmowania dodatkowej pracy, jak ma to miejsce w przypadku studentów „lokalnych”. Jeśli (w uzasadnionych przypadkach) jest to niemożliwe musi być przynajmniej zagwarantowane na takich samych zasadach ubezpieczenie społeczne.

 • W przypadku studenta pochodzącego z kraju trzeciego, organizacja studiów dopuszcza zrealizowanie maksymalnie 1 semestru (6 miesięcy) studiów w kraju trzecim. Student europejski może natomiast odbyć maksymalnie 1 roku studiów w kraju trzecim.

 • Warunki przyjęcia kandydata, który powinien posiadać już tytuł magistra lub równorzędny określa konsorcjum. Grupa uczelni realizujących wspólne studia decyduje także o wysokości opłat za naukę (czesnę). Wspólne studia powinny być realizowane na podstawie porozumienia - umowy zaakceptowanej i podpisanej przez wszystkie uczelnie wchodzące w skład konsorcjum.

 • Udział w europejskich studiów doktoranckich Erasmus Mundus jest związany z mobilnością. Student przyjęty na tego rodzaju studia zrealizuje ich program w co najmniej dwóch uczelniach wchodzących w skład konsorcjum.

 • Ukończenie studiów (składających się z zajęć zorganizowanych oraz pracy badawczej) powinno gwarantować uzyskanie dyplomu studiów trzeciego stopnia (co najmniej tzw. podwójnego). Istotne jest, by rodzaj wydawanego dyplomu był opisany w regulaminie studiów.

 • Zasady uznawania okresu studiów – uczelnie wchodzące w skład grupy realizującej wspólne studia wzajemnie uznają okresy studiów i punkty ECTS zgromadzone przez studenta w innych uczelniach wchodzących w skład konsorcjum.

 • Europejskie studia doktoranckie Erasmus Mundus powinny gwarantować studentowi kontakt z co najmniej dwoma językami europejskimi. Język wykładowy w poszczególnych uczelniach wchodzących w skład konsorcjum jest uzgadniany pomiędzy nimi, przy czym nie musi on być językiem oficjalnym danego kraju. Jeżeli studia są prowadzone tylko w jednym języku, student powinien mieć możliwość uczęszczania na kursy innego języka europejskiego.

Europejskie studia doktoranckie, które uzyskają akceptację Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus Mundus i będą mogły być określane mianem “europejskich studiów doktoranckich Erasmus Mundus”, będą zobowiązane do oferowania pewnej liczby miejsc studentom z krajów trzecich i krajów Unii Europejskiej. Liczby te będą określane dla kolejnych edycji programu w zaproszeniu do składania wniosków.

Studenci z krajów trzecich zakwalifikowani na europejskie studia doktoranckie Erasmus Mundus będą mogli otrzymać stypendium z budżetu programu Erasmus Mundus na pokrycie kosztów kształcenia (czesnego) oraz kosztów podróży i utrzymania w Europie.

Studenci z krajów UE, zakwalifikowani na europejskie studia doktoranckie Erasmus Mundus będą mieli możliwość uzyskania stypendium z budżetu programu Erasmus Mundus na pokrycie kosztów kształcenia (czesnego) oraz kosztów utrzymania. Jednym z warunków otrzymania takiego stypendium jest obowiązek zrealizowania programu studiów w przynajmniej dwóch różnych krajach wchodzących w skład konsorcjum. Żaden z tych krajów nie może być krajem, w którym student uzyskał dyplom uprawniający go do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Europejskie studia doktoranckie Erasmus Mundus muszą mieć przejrzyste zasady naboru kandydatów, a dostępna powszechnie informacja na temat programu i organizacji studiów, warunków rekrutacji, zasad odpłatności itp. będzie istotnym elementem oceny jakości projektu.

Wysokość dofinansowania dla konsorcjum

Europejskie studia doktoranckie Erasmus Mundus, które uzyskają akceptację Komisji Europejskiej otrzymają roczne dofinansowanie w wysokości 50.000 euro na konsorcjum. Ta zryczałtowana kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów promocji studiów na świecie oraz koszty operacyjne związane z prowadzeniem studiów dla obywateli krajów trzecich. Maksymalny czas finansowania projektu to 5 lat. O sposobie wykorzystania dofinansowania decyduje konsorcjum.

Sposób wnioskowania

Wnioski o europejskie studia doktoranckie Erasmus Mundus należy składać do Komisji Europejskiej. Wniosek składany jest przez koordynatora w imieniu całego konsorcjum.

Informacje o formularzu wniosku można uzyskać na stronie Agencji Wykonawczej.

Kryteria oceny

Za selekcję i ocenę wniosków odpowiada Komisja Europejska. Ocena merytoryczna jest powierzona ekspertom zewnętrznym reprezentującym odpowiednią dziedzinę akademicką oraz ekspertom powołanym przez Komisję Europejską.

Ocena dokonana przez ekspertów akademickich jest konsultowana z krajowymi biurami programu w kraju zaangażowanym w dany projekt, a następnie weryfikowana przez Komitet Selekcyjny i kierowana do akceptacji Komitetu Programu. Ten z kolei formułuje oficjalną opinię o wynikach oceny i selekcji i przesyła ją do akceptacji i ogłoszenia przez Komisję Europejską.

Ocena dokonywana przez ekspertów akademickich obejmuje:

A. Jakość programu kształcenia oraz jakość komponentu badawczego europejskich studiów doktoranckich Erasmus Mundus;

B. Jakości utworzonego partnerstwa po kątem jego struktury i doświadczenia;

C. Sposobu zintegrowania i funkcjonowania programu;

D. Warunków oferowanych studentom przyjętym na studia;

E. Sposobu zarządzania programem oraz rozwiązaniom odnoszącym się do zapewniania jakości.

Każdy w powyżej wymienionych aspektów oceny będzie miał wagę 20% w ogólnej ocenie jakości programu.

Szczegółowy opis kryteriów oceny jakości wspólnych europejskich studiów doktoranckich zawarta jest w Przewodniku Programu w części 5.3 .

A. Jakość europejskich studiów doktoranckich Erasmus Mundus. Ocena merytoryczna będzie odnosiła się do:

• jakości wspólnych studiów realizowanych przez konsorcjum w porównaniu z innymi studiami w zakresie tej samej tematyki (dyscypliny akademickiej/ zagadnienia interdyscyplinarnego) istniejącymi na poziomie krajowym i międzynarodowym;

• europejskiego charakteru wspólnych studiów (“europejska wartość dodana”: zalety i dodatkowe korzyści wynikające z faktu prowadzenia wspólnych studiów w porównaniu ze studiami prowadzonymi samodzielnie przez każdą z uczelni);

• jakości naukowego wymiaru wspólnego programu studiów doktoranckich; ich innowacyjności i powiązania ze środowiskiem biznesowym, tam gdzie może mieć to miejsce;

• współpracy międzyinstytucjonalnej i międzysektorowej oraz mobilności (np. wyjazdy na praktyki) wpływającej na tak zwaną zatrudnialność absolwentów.

B. Jakość współpracy pomiędzy poszczególnymi uczelniami wchodzącymi w skład konsorcjum. Ocena będzie odnosiła się do:

• składu konsorcjum i jego doświadczenia umożliwiającego osiągnięcie celów stawianych we wspólnym programie studiów;

• różnorodności konsorcjum (w odniesieniu do państw/regionów i typów instytucji), dopasowania do siebie partnerów i doświadczenia we wspólnej realizacji projektów oraz poziomu internacjonalizacji;

• powiązań z właściwym sektorem przemysłu oraz do sformalizowania wzajemnej współpracy

• zasadność udziału partnerów z krajów trzecich we wspólnie tworzonych studiach doktoranckich.

C. Integrację europejską i funkcjonowanie programu. Ocena merytoryczna będzie się odnosiła do:

• struktury organizacyjnej studiów, w tym mechanizmów uznawalności pomiędzy poszczególnymi uczelniami wchodzącymi w skład konsorcjum;

• mobilności studentów i wykładowców pomiędzy uczelniami;

• stosowania wspólnych procedur i standardów dotyczących przyjmowania wniosków od stypendystów (studentów/ wykładowców) z krajów trzecich, oceny tych wniosków, kryteriów przyjęcia na studia, zaplanowania ścieżek kształcenia stypendystów, zarządzania finansowego stypendiami;

• rodzaju wydawanego dyplomu oraz jego rozpoznawalności i uznawalności; programy wydające wspólne dyplomy będą promowane;

D. Warunki oferowane studentom przyjętym na studia. Ocena merytoryczna będzie się odnosiła do:

• strategii marketingowo-informacyjnej, a w szczególności - do zagwarantowania skutecznego przekazywania informacji o studiach potencjalnym beneficjentom z krajów trzecich;

• zakresu w jakim zapewniono studentom takie same możliwości wykonywania pracy, jak studentom lokalnym;

• zgodności z założeniami "Europejskiej Karty Naukowca" i "Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych" oraz treści i zawartości porozumienia podpisywanego pomiędzy kandydatem na doktoranta a konsorcjum;

• rozwiązań gwarantujących stypendystom prawa do opieki medycznej, socjalnej i społecznej;

• zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi stypendystów, w szczególności z krajów trzecich (powołanie komórki administracyjnej opiekującej się stypendystami, zapewnienie zakwaterowania, przygotowania językowego oraz integracji z lokalnym środowiskiem akademickim, pomoc w zakresie procedur wizowych i związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym, pomoc dla rodziny stypendysty i dla stypendystów niepełnosprawnych); ocena będzie dotyczyła także mechanizmów finansowego zarządzania stypendiami, polityki językowej i kursów umożliwiających naukę lokalnego języka;

• działań umożliwiających monitorowanie kariery absolwenta.

E. Zarządzanie programem i zapewnienie jakości. Ocena merytoryczna będzie się odnosiła do:

• jakości mechanizmów współpracy w ramach konsorcjum (poziom instytucjonalizacji, liczba osób pracujących przy wspólnym programie studiów, istnienie ciała zarządzającego, istnienie porozumienia o współpracy między partnerami) i pełnionych przez partnerów ról w konsorcjum;

• jakości rozwoju i planu zapewnienia ciągłości trwania studiów (zarówno w okresie kontraktowym, jak i poza nim);

• zapewnienia odpowiednich mechanizmów wewnętrznej oceny jakości studiów, łącznie z uwzględnianiem opinii studentów zakwalifikowanych na studia;

• polityki równości względem studentów dewaloryzowanych ze względu na płeć, sytuację ekonomiczną, religię, itp.

Komentarze odnoszące się do oceny dokonanej przez ekspertów akademickich są udostępniane wnioskującym.