Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Akcja 2 – Projekty Partnerskie umożliwiające realizację wymiany studentów i pracowników pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższe

Charaktersytyka

Celem tego działania jest rozwijanie zorganizowanej współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego z Europy i krajów trzecich poprzez promowanie mobilności na wszystkich poziomach studiów w odniesieniu do studentów (studiów licencjackich i magisterskich), doktorantów, pracowników naukowych oraz pracowników akademickich i administracyjnych (nie wszystkie regiony i części mogą obejmować wszystkie możliwości mobilności).

Minimalny skład grupy realizującej projekt (konsorcjum) to przynajmniej 5 uczelni z 3 różnych krajów Unii Europejskiej oraz wskazana w zaproszeniu do składania wniosków liczba uczelni z danego obszaru geograficznego.

W ramach projektów partnerskich można realizować mobilność dwoma odrębnymi grupami krajów:

ŚCIEŻKA 1 – partnerstwa z krajami objętymi instrumentami ENPI (Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa), DCI (Instrument Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju) , EFR (Europejski Fundusz Rozwoju) i IPA (Instrument Pomocy Przedakcesyjnej)

ŚCIEŻKA 2 – partnerstwa z krajami i terytoriami objętymi instrumentem na rzecz współpracy z państwami uprzemysłowionymi (ICI)

W ramach Akcji 2 można otrzymać dofinansowanie na:

  • wsparcie współpracy między uczelniami europejskimi a uczelniami z określonych krajów trzecich, której celem jest organizowanie i realizowanie wymiany studentów i pracowników (kwota ryczałtowa stanowiąca dofinansowanie dla konsorcjów)

  • stypendia dla studentów i pracowników na zróżnicowany okres trwania i na zróżnicowanym poziomie studiów w zależności od priorytetów ustalonych przez kraje trzecie.

Możliwość przyznawania stypendiów osobom pochodzącym z uczelni europejskich zależy od priorytetów kraju trzeciego zaangażowanego w program.

Szczegółowe informacje na temat Akcji 2 dostępne są w publikowanym corocznie zaproszeniu do składania wniosków.