Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Erasmus Mundus w latach 2004-2008

Program Erasmus Mundus został powołany decyzją Parlamentu Europejskiego (Decyzja nr 2317/2003/EC z dnia 5 grudnia 2003 roku) na okres 5 lat (1.01.2004-31.12.2008).

Nazwa dokumentu Dokument do pobrania
Tekst Decyzji w języku angielskim (plik PDF) decision_en.pdf
Tekst Decyzji w języku polskim (plik MS WORD) decision_pl.doc

Celem programu w latach 2004–2008 było podniesienie jakości europejskiego szkolnictwa wyższego poprzez szerszą współpracę z krajami trzecimi i wspieranie w ten sposób rozwoju zasobów ludzkich oraz promowanie dialogu i zrozumienia między narodami i kulturami. Inicjatywy programu Erasmus Mundus realizowane w latach 2004 – 2008 podzielić można było na dwie grupy działań:

Akcje 1,2 i 3 programu Erasmus Mundus promowały europejskie studia magisterskie jako studia wspólne (wspólne kształcenie); mobilność studentów w Europie oraz pomiędzy Europą i tak zwanymi krajami trzecimi (tj. krajami nie należącymi do UE, EOG/EFTA czy do krajów kandydujących do UE) oraz współpracę pomiędzy konsorcjami realizującymi europejskie studia magisterskie i uczelniami z krajów trzecich;

Program Erasmus Mundus w latach 2004–2008 dofinansował realizację 103 programów studiów spełniających zasady europejskich studiów magisterskich Erasmus Mundus. W 15 programach tych studiów współuczestniczą polskie uczelnie. Wykaz „studiów Mundusowych” wraz z ich krótką charakterystyką znajduje się na stronie internetowej programu Erasmus Mundus.

Akcja 4 programu Erasmus Mundus wspierała realizację projektów zmierzających do podniesienia atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego, lepszego skatalogowania oferty europejskich szkół wyższych adresowanej do studentów zagranicznych oraz głębszego poznania oczekiwań obywateli państw trzecich w stosunku do kształcenia w Europie.

Projekty Akcji 4 mogły realizować wszystkie instytucje (publiczne i prywatne) działające w sferze szkolnictwa wyższego. Specyfika przedsięwzięć, jakie można było realizować, polegająca na dokonywaniu analiz, badań, organizacji seminariów, konferencji, warsztatów, wydawaniu publikacji, itp., była szczególnie interesująca dla instytucji prowadzących badania nad różnymi aspektami szkolnictwa wyższego w Polsce, Europie i na świecie.

W latach 2004–2008 dofinansowanie otrzymały 54 projekty, w tym 12 projektów było realizowanych z udziałem polskich instytucji. Pełen wykaz zaakceptowanych projektów znajduje się na stronie Komisji Europejskiej.