Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Erasmus Mundus w latach 2009-2013

Parlament Europejski przyjął decyzję o uruchomieniu kolejnej edycji programu Erasmus Mundus – Erasmus Mundus II. Program będzie realizowany w latach 2009–2013. W trakcie pierwszej edycji programu w latach 2004–2008:

a) uruchomiono 103 programy wspólnych studiów (europejskich studiów magisterskich Erasmus Mundus) w ramach których ponad 6 000 studentów spoza Europy otrzymało stypendium programu Erasmus Mundus na pokrycie kosztów nauki i utrzymania, a ponad 1 000 nauczycieli akademickich z tak zwanych krajów trzecich otrzymało stypendium umożliwiające zaangażowanie w europejskie studia magisterskie Erasmus Mundus (pobyty miały na celu przeprowadzanie badań naukowych i/lub prowadzenie zajęć ze studentami);

b) podjęto decyzję o realizacji 54 projektów, których celem jest promocja europejskiego szkolnictwa wyższego, podnoszenie jego jakości i atrakcyjności, zwiększenie zainteresowania podejmowaniem studiów w Europie przez najlepszych studentów z innych kontynentów.

Szczegółowe informacje na temat pierwszej edycji programu Erasmus Mundus (2004-2008) znajdują się na głównej stronie programu http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.htm oraz w sekcji Erasmus Mundus w latach 2004-2008 na niniejszej stronie.

Pierwsze wspólne inicjatywy w ramach nowej edycji programu zostaną rozpoczęte w roku akademickim 2010/11.

Program Erasmus Mundus II przewiduje:

a) dofinansowanie dla wspólnych studiów prowadzonych przez konsorcja uczelni; wspólne "studia Mundusowe" będą obejmowały II i III stopień studiów (studia drugiego stopnia – prowadzące do uzyskania tytułu magistra; studia trzeciego stopnia – prowadzące do uzyskania stopnia naukowego doktora) – Akcja 1;

b) realizację projektów partnerskich wspierających mobilność pomiędzy uczelniami z krajów Unii Europejskiej i uczelniami ze zdefiniowanych obszarów geograficznych, tak zwanych krajów trzecich (kontynuacja inicjatywy znanej pod nazwą Erasmus Mundus External Cooperation Window) – Akcja 2;

c) dofinansowanie projektów mających na celu poprawę atrakcyjności i jakości europejskiego szkolnictwa wyższego – Akcja 3.