Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Porozumienie w sprawie wspólnych studiów

Elementy, jakie powinny być uwzględnione w porozumieniu o wspólnych studiach:

Podstawą zawarcia porozumienia o prowadzeniu wspólnych studiów jest uzgodnienie ich zawartości merytorycznej (plan i program studiów wraz ze wskazaniem miejsca realizacji bloków zajęć/ przedmiotów przez studenta oraz uczelni odpowiedzialnej za ich realizację, efekty uczenia się przypisane do poszczególnych jednostek dydaktycznych (kursu/ modułu) oraz do całego programu studiów.

Po uzgodnieniu zawartości merytorycznej, porozumienie o wspólnych studiach powinno określać:

  • nazwę studiów (wspólnego programu kształcenia), nazwę kierunku na jakim studia są prowadzone w każdym kraju (jeżeli dotyczy, tzn. jeżeli w danym kraju kształcenie prowadzi się na kierunkach studiów)

  • nazwę kwalifikacji (tytułu zawodowego/stopnia naukowego) w oryginalnym brzmieniu zgodnym z przepisami prawa każdego z krajów realizujących wspólny program kształcenia

  • język realizowania studiów (język prowadzenia zajęć oraz język sprawdzania kompetencji (czyli prac zaliczeniowych, testów, egzaminów, itp.)

  • kryteria naboru kandydatów na studia, kryteria sprawdzenia ich kompetencji

  • status studenta w każdej uczelni wchodzącej w skład konsorcjum i związane z tym wymagania dotyczące dokumentacji przebiegu studiów

  • określenie warunków uzyskania tytułu/stopnia (jeżeli dotyczy: określenie zasad wyboru uczelni, w której odbywać się będzie obrona pracy dyplomowej, projektu dyplomowego lub innej formy egzaminu końcowego)

  • regulamin studiów (m.in. warunki akumulacji i przenoszenia osiągnięć, warunki ukończenia studiów)

  • stosowaną skalę ocen oraz (jeżeli dotyczy) sposób ich przeliczania na skale krajowe

  • rodzaj dyplomu, jaki będzie wydawany studentom, którzy ukończą kształcenie oparte na wspólnym programie studiów, zgodnie z możliwościami określonymi przez przepisy krajowe poszczególnych członków konsorcjum

  • formę i kwotę odpłatności za studia

Powyższa propozycja wynika z opracowań zagranicznych na temat wspólnych studiów oraz z prezentacji dotyczących organizacyjnych aspektów realizacji wspólnych studiów przygotowywanych przez ich realizatorów na seminaria poświęcone tej tematyce.