Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Akcja 3

Projekty prowadzące do poprawy atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego oraz dalszej internacjonalizacji (rozszerzenia oddziaływania geograficznego) Sieci Tematycznych Erasmusa

Celem projektów realizowanych w ramach Akcji 3 jest poprawa konkurencyjności i atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego, a także dostępności studiowania w Europie dla obywateli z tak zwanych krajów trzecich. Projekty powinny przyczynić się do promocji europejskiego szkolnictwa wyższego, rozpowszechniania rezultatów programu Erasmus Mundus i przykładów dobrej praktyki, oraz ich wykorzystywania przez instytucje i obywateli.

Do składania projektów w ramach Akcji 3 zapraszane są wszystkie instytucje (publiczne i prywatne) działające aktywnie w sferze szkolnictwa wyższego. Każdy projekt powinien być realizowany przez konsorcjum składające się z co najmniej trzech instytucji z trzech różnych krajów członkowskich Unii Europejskiej, EOG, Turcji, Zachodnich Bałkanów, Szwajcarii i dwóch krajów trzecich. W przypadku sieci tematycznych Erasmusa konsorcjum powinno składać się z 15 instytucji pochodzących z przynajmniej 10 krajów trzecich. Działania przewidziane w projektach można realizować zarówno w krajach UE jak i w krajach trzecich.

Projekty realizowane w ramach Akcji 3 mogą dotyczyć:

 • krajów lub grup krajów, które pełnią ważną rolę w międzynarodowej mobilności studentów

 • opracowania informacji i narzędzi mających na celu zwiększenie rozpoznawalności europejskiego szkolnictwa wyższego na świecie

 • wsparcia wydarzeń i kampanii mających na celu zwiększenie zaangażowania partnerów z krajów trzecich we wspólne projekty przy jednoczesnej promocji europejskiego szkolnictwa wyższego

 • zwiększenia dostępności do europejskiego szkolnictwa wyższego dla studentów z krajów trzecich.

Projekty realizowane w ramach tej akcji będą wymagały współfinansowania ze środków innych niż budżet programu (co najmniej 25% ogólnych kosztów przedsięwzięcia).

Projekty Akcji 3 należy składać do Komisji Europejskiej. Będą one podlegać ocenie merytorycznej ekspertów powołanych przez Komisję Europejską.

Informacje o formularzach wniosków można uzyskać na stronie Agencji Wykonawczej.

Kryteria oceny

A. Cele oraz europejska wartość dodana projektu. Ocena będzie się odnosiła do:

 • analizy potrzeb środowiska z punktu widzenia europejskiego i pozaeuropejskiego;
 • potencjału projektu w zakresie uatrakcyjnienia europejskiego szkolnictwa wyższego na świecie;
 • wymiaru europejskiego i pozaeuropejskiego oraz europejskiej wartości dodanej;
 • celów projektu i ich realizacji;
 • grup docelowych i beneficjentów projektu.

B. Plan pracy i budżet. Ocena będzie się odnosiła do:

 • oceny działań przewidzianych w projekcie;
 • wybranych metod zarządzania umożliwiających osiągnięcie celów projektów z punktu widzenia administracyjnego i finansowego;
 • wysokości założonego budżetu w stosunku do zaplanowanych działań.

C. Skład konsorcjum i mechanizmy współpracy. Ocena będzie się odnosiła do:

 • składu konsorcjum (rodzaje uczestniczących instytucji, zasięg geograficzny, itp.) oraz jego doświadczenia w realizacji projektów;
 • jakości mechanizmów współpracy i zapewniania jakości;
 • roli i zaangażowania w realizacji działań.

D. Upowszechniania rezultatów i zapewnienie ciągłości funkcjonowania projektu. Ocena będzie się odnosiła do:

 • środków mających zapewnić rozpoznawalność rezultatów projektu i ich międzynarodową promocję;
 • planu zapewnienia ciągłości wykorzystywania i/lub zaangażowania rezultatów projektu.