Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Wizy

Studenci z krajów trzecich planujący zrealizować w polskiej uczelni co najmniej jeden semestr studiów (czyli planowany pobyt przekroczy 90 dni) powinni starać się o uzyskanie w polskiej placówce konsularnej wizy długoterminowej w celu podjęcia studiów na terenie RP.

Od dnia 5 kwietnia 2010 r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 marca 2010 r. zmieniające konwencję wykonawczą do układu z Schengen i rozporządzenie (WE) nr 562/2006 w zakresie dotyczącym przepływu osób posiadających wizy długoterminowe (Dz. Urz. L 85 z 31.03.2010r. str. 1), posiadacze wiz krajowych oznaczonych symbolem D, będą mogli poruszać się po terytorium państw Schengen do trzech miesięcy w okresie półrocznym, jeżeli spełniają pozostałe przesłanki do wjazdu na terytorium państw Schengen czyli:

  • posiadają ważny dokument podróży
  • uzasadnią cel podróży i warunki planowanego pobytu, posiadają środki wystarczające na utrzymanie, zarówno podczas planowanego pobytu jak i na powrót do kraju zamieszkania lub na tranzyt do państwa trzeciego, do którego osoba ta ma zagwarantowany wjazd, albo są w stanie legalnie zdobyć wyżej wymienione środki;
  • ich dane nie figurują w Systemie Informacyjnym Schengen dla celów odmowy wjazdu;
  • nie są uznawane za osoby, które mogą naruszyć porządek publiczny, bezpieczeństwo lub stosunki międzynarodowe jednej z Umawiających się Stron.

Do państw obszaru Schengen należą:

Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Włochy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry, a także Norwegia i Islandia (ostatnie 2 państwa to państwa obszaru Schengen nie należące do UE). W ostatnim czasie do państw obszaru Schengen dołączyła także Szwajcaria, kolejne państwo nie należące do UE (od 12 grudnia 2008r. - nastąpiło zniesienie kontroli na granicach lądowych, od 29 marca 2009 r. - ma to nastąpić na lotniczych przejściach granicznych).

Przypominamy, że Wielka Brytania oraz Irlandia są państwami członkowskimi UE, które nie należą do państw obszaru Schengen. Do państw tego obszaru nie należą także jeszcze Cypr, Bułgaria oraz Rumunia.Wizy Schengen są wizami krótkoterminowymi, pozwalającymi na maksymalnie 90 dni pobytu w okresie półrocznym liczonym od dnia pierwszego wjazdu – nie powinny więc być podstawą legalizacji pobytu studentów, którzy zamierzają przebywać na terytorium danego państwa znacznie dłużej niż 90 dni.

Źródło: http://www.udsc.gov.pl/Rodzaje,wiz,i,organy,je,wydajace,493.html

Dokumentem pozwalającym na poruszanie się po całym terytorium Schengen i przebywanie na terenie innego państwa Schengen do 90 dni w okresie półrocznym liczonym od dnia pierwszego wjazdu, jest polska karta pobytu. Analogiczne przepisy obowiązują cudzoziemców – obywateli państw trzecich, którzy na podstawie karty pobytu jakiegokolwiek państwa Schengen chcą wjechać na teren RP – mogą oni wjechać i przebywać na terenie RP maksymalnie do 90 dni w okresie półrocznym liczonym od dnia pierwszego wjazdu. Karty pobytu wydają urzędy wojewódzkie, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca. Wniosek należy złożyć najpóźniej 45 dni przed datą upływu ważności wizy.

W celu krótkich (do 90 dni) wyjazdów z terenu RP do innych państw Schengen konieczne jest wyrobienie przez cudzoziemców polskich kart pobytu. W celu dłuższych (ponad 90 dni) wyjazdów do innego państwa Schengen z terytorium RP, należy zwrócić się do placówki konsularnej państwa docelowego o informacje dotyczące warunków wjazdu.

Tekst przygotowany na podstawie informacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Szczegółowe informacje na temat wiz dla cudzoziemców planujących przyjazd do Polski znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.